Pályázatok

Steinn Solar Kft.

KKV Technológia Plusz Hitelprogram (GINOP Plusz – 1.4.3-24)

Hírek, információk

155,54 milliárd Forint TÁMOGATÁS - Hatályos 2024.05.24.-től (kevésbé fejlett régiók1)

Lejár: 2024 december 30.

A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz - Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország - projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

Hitelprogram célja:

A Hitelprogram célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül. Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is, valamint az intelligens szakosodási stratégiában (S3)2 meghatározott irányokhoz való illeszkedés elősegítése. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, ahol a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektetnek be, azonban a tőke- és hitelpiaci feltételek akadályozzák a finanszírozást.

Kölcsön típusa:

Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.

Kölcsön összege:

minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Kölcsön devizaneme:

HUF

Kölcsönkérelmek benyújtása:

A Kölcsönt kizárólag a Kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a kölcsönkérelem nem fogadható be.

A kölcsönkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz (MFB Pont Plusz) nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján (www.mfb.hu) teszi közzé.

A Hitelprogram keretében 2024. április 30-tól, 2024. december 30-ig lehet kölcsönkérelmet benyújtani.

Hitelkérelmet az adott MFB Pont Plusz nyitva tartási ideje alatt lehet beadni.

A GINOP Plusz 1. prioritás keretében már támogatásban részesült vállalkozás jelen Hitelprogram keretében nem részesülhet támogatásban kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt. Jelen Hitelprogram keretében elektromos járműre vonatkozóan nem részesülhet támogatásban azon kölcsönigénylő, amely az „RRF-10.10.-1-24 Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” című Felhívás keretében támogatást igényelt, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

A Hitelprogramban kezdő3 vállalkozások nem igényelhetnek támogatást.

Jelen Hitelprogram keretében nem nyújtható be kölcsönigénylés azon Kölcsönigénylő részéről amelynek már benyújtott, folyamatban lévő Kölcsönigénylése van. Újabb Kölcsönigénylés akkor nyújtható be, amennyiben a korábbi kölcsönigénylés elutasító döntéssel rendelkezik vagy a hiteldöntést megelőzően a Kölcsönigénylő a kérelmét visszavonta. Egy vállalkozásnak legfeljebb egy kérelme részesülhet támogatásban, amelyben kizárólag egyetlen megvalósítási helyszín adható meg, ahol a projekt megvalósul.

Igénybevételi lehetőség

A Hitelprogram keretében utoljára 2026. december 30-án lehet a Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok

A kamat 0%-os, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

Futamidők

A futamidő a kölcsönből beszerzendő új tárgyi eszköz a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint:

50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében

 • a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
 • a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
 • a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
 • a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap
 • min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap.

Rendelkezésre tartási idő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, legfeljebb 18 hónap.

Saját forrás4

A minden állami forrástól mentes Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Kölcsönfelvevők köre

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek legalább 5 főt foglalkoztatnak5 , és amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek. A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

Türelmi idő

A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

Projekt megvalósítási határideje

A szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Kölcsönfelvevők köre

Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek legalább 5 főt foglalkoztatnak, és amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A projekt megvalósítási helye

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a budapesti székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg a projekt. A kölcsön futamideje alatt is igazolni kell, hogy a megvalósítási helyszínen gazdasági tevékenység folyik

Elszámolható költségek köre

1. Új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben,

a. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök. Ez tartalmazhatja a vételárat, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítást és üzembe helyezést, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

b. technológia fejlesztéshez kapcsolódó, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök beszerzési költségei (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 30%-os mértékben

c. elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben:

 • Kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, N1, N2 járműkategóriába tartozó jármű szerezhető be a projekt keretében,
 • Egy projekt keretében legfeljebb 1 db jármű szerezhető be.
 • Nem szerezhető be és nem számolható el olyan jármű, aminek a nettó ára magasabb az adott kategóriában meghatározott összegnél.

2. Immateriális javak beszerzése

Önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható, legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a.

3. Építési beruházások

Az összes elszámolható költség 30%-áig, ideértve kivitelezési és beüzemelési költségeket is a következők szerint:

 • A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége
 • Az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközök költsége, valamint az új elektromos gépjármű beszerzésének költségei együttesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 50%-át.

Egyéb mérnöki és szakértői díjak, költségek. pl.: fordítás, tolmácsolás, lektorálás. Együttesen legfeljebb az összes elszámolható költség 5%-a.

5. Tanácsadási költségek, képzéshez kapcsolódó költségek. Együttesen legfeljebb az összes elszámolható költség 5%-a.

6. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a.

Nem elszámolható költségek köre

A hitelprogramban ne számolhatóak el a következő költségek:

 • a levonható áfa
 • kamattartozás-kiegyenlítés
 • a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás
 • a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
 • deviza-átváltási jutalék
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség
 • bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e
 • tárgyi eszközként aktivált, új, megújuló energiatermelő eszköz üzembe helyezési költsége
 • megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energia előállítására szolgáló eszközök, berendezések (napelempark)
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében a bontási, deponálási (külső lerakóhelyen) takarítási, kertépítési (beleértve térkőburkolatok elhelyezése, kerítésépítés), az építési és bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg
 • ingatlan vásárlás költségei nem elszámolhatók a saját forrás (önerő) részeként.
 • pályázatírói költségek

A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.

Törlesztés ütemezése

A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt

Az elvárt fedezettség mértéke

A hitelprogram keretében az elvárt fedezettség mértéke 50%.

a) új gép/berendezés/gépjármű vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/gépjármű fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/gépjármű fedezeti értékét csökkenteni szükséges.

b) megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén, a kivitelezéssel érintett ingatlant kötelező bevonni fedezetként. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 50%-a, több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.

Kiegészítő biztosítéki formák

 • ingatlan jelzálog
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön)
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék
 • jogi személy készfizető kezessége
 • hitelintézet által vállalt garancia.

A tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a hivatalos tájékoztatást, melyet az alábbi LINKEN talál!

További kérdése van?

Adja meg telefonszámát és visszahívjuk!